Vedtægter for Ringe Tennisklub

Vedtægterne, som er gældende for sæsonen 2021, kan downloades som pdf-fil her.

Ringe Tennisklub 

§ 1

Klubbens navn er Ringe Tennisklub.

Stiftet d. 28. maj 1914.

Hjemsted: Holmehøjvej 5 i Faaborg-Midtfyns Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at virke for tennissportens udbredelse, og at varetage og fremme spillet og spillernes interesser iht. gældende lov.

§ 3

 1. Klubben ledes af den bestyrelse der vælges på årets generalforsamling jfr. § 8.
 2. Klubbens drift finansieres af medlemskontingenter og tilskud/gaver fra det offentlige og private. Overskud benyttes iht. § 2.

§ 4

Klubben er medlem af Fyns Tennis Union / Dansk Tennis Forbund.

Medlemmer

§ 5

 1. Klubben optager enhver, som aktivt medlem, der har betalt kontingent og efterkommer klubbens vedtægter og regler.
 2. Klubbens anlæg må kun benyttes af medlemmer og deltagere i arrangementer godkendt af bestyrelsen.
 3. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den skønner, der er grund til det. Udelukkelsen kan ankes på førstkommende generalforsamling jfr. § 7.5. En eksklusion besluttet på generalforsamling, kan kun ophæves ved ny generalforsamlingsbeslutning jfr. § 7.5.

§ 6

 1. Kontingentsatser fastsættes på den ordinære generalforsamling, og betales for et år ad gangen.
 2. Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer er kontingentfrie.

Generalforsamlingen

§ 7

 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
 2. Den årlige generalforsamling afholdes før 1. maj, og indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftligt til medlemmerne, eller ved annoncering i det lokale blad, med angivelse af dagsorden.
 3. Hvis et forsamlingsforbud forhindrer, at klubbens stemmeberettigede medlemmer kan mødes, kan bestyrelsen indkalde til en elektronisk generalforsamling.
  1. I indkaldelsen til en elektronisk generalforsamling skal medlemmerne orienteres om procedurer for tilmelding, deltagelse og afstemning.
 4. Stemmeberettigede medlemmer er aktive medlemmer jfr. § 5.1 over 16 år.
 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves, ved udelukkelse af et medlem, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget jfr. §§ 14 og 15.
 6. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen / formanden i hænde senest 1 uge før.

§ 8

 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af forslag.
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af:
   1. Bestyrelsesmedlemmer.
   2. Suppleanter til bestyrelsen.
   3. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.
 2. Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
 3. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.
 4. Beslutningerne og forhandlingsforløb føres til referat, og underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse.

§ 9

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom til bestyrelsen.
 2. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indkaldes som for ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 10

 1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges sideordnet for 2 år, skiftevis 4 og 4 hvert andet år ved generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
 4. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer klubben i alle forhold.
 5. Klubben tegnes af formanden.
 6. De nødvendige regler for klubbens daglige drift fastsættes af bestyrelsen.
 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 11

 1. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede, heriblandt enten formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens, ved dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
 2. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
 3. Beslutninger og relevante oplysninger føres til referat, godkendes og underskrives, senest ved næste møde.
 4. Ved større økonomiske dispositioner ud over den daglige drift tegnes klubben af formanden og kassereren. Ved beløb over 20.000 kr. tegnes klubben af hele bestyrelsen.
 5. Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller større nyanlæg skal desuden godkendes af generalforsamlingen.
 6. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved forsætlig retsstridig handling eller undladelse.
 7. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

Regnskab

§ 12

 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Driftsregnskab og status afgives til revision mindst 2 uger før den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13

 1. Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen.
 2. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse at bilag og beholdninger er til stede.
 3. Det godkendte regnskab og status påtegnes.
 4. Revisorerne har altid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

Vedtægtsændringer

§ 14

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Klubbens opløsning

§ 15

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af afgivne gyldige stemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved opløsning tilfalder klubbens midler Faaborg-Midtfyn Kommune til brug for lignende idrætslige formål for børn og unge i kommunen.

 

Disse vedtægter er en ændring af vedtægterne fra 2/4 2003.

Vedtaget d. 28/4 2021 på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne: Annette Vestergaard Hansen